Ile czasu ma pracodawca na wydanie pracownikowi świadectwa pracy?

Wersja do wydrukuWersja PDF

<<

 

Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 ze zm.) pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie – w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe (co pracodawca powinien uprawdopodobnić), pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza go w inny sposób.

Jeśli chodzi o odszkodowanie w związku z nie wydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy, przepis art. 99 kodeksu pracy przewiduje możliwość wystąpienia do sądu pracy z pozwem o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia maksymalnie za czas 6 tygodni.

W wyniku nowelizacji kodeksu pracy, od dnia 21 marca 2011r., pracodawca nie musi zwalnianemu pracownikowi wydawać świadectwa pracy, jeśli ponownie go zatrudni – nawet po przerwie.

Zwolnienie z obowiązku każdorazowego wydania świadectwa pracy dotyczy zakończenia umów terminowych: na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, jeżeli pracownik będzie ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy. Pracodawca będzie musiał wydać świadectwo pracy takiemu pracownikowi dopiero z upływem 24 miesięcy licząc od zawarcia pierwszej z tych umów. Między tymi umowami mogą wystąpić przerwy. Pracodawca ma także obowiązek wydać świadectwo pracy po każdej z tych umów, jeżeli pracownik tego zażąda.

Ustawa nowelizująca kodeks pracy nie wprowadziła zmian w zakresie wydawania świadectwa pracy po zakończeniu pracy na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Tak jak dotychczas, pracodawca ma obowiązek wydać je niezwłocznie, niezależnie od tego, czy pracownik rozliczy się
z pracodawcą.